گزارش منصور فروزش از ورک شاپ بلاتار در جشنواره فست پرتغال